Vaikuttaminen

Yhdistys vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan esimerkiksi osallistumalla erilaisten yhteisöjen toimintaan. Edustajamme toimivat muun muassa Järjestöringissä, Invalidiliitossa ja monissa muissa organisaatioissa ajaen jäsentemme asioita. 

Tähän keräämme tietoja vaikuttamistoiminnastamme. Sen merkitys kasvaa SOTE-uudistuksen myötä.

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Yhdistys edistää toiminnallaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista kaikilla elämänalueilla. Vaikuttamistoiminnan päätavoitteet ovat: esteettömyyden edistäminen, vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien ja kuljetuspalvelujen parantaminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun turvaaminen. Yhdistys seuraa vammaispalvelulain ja kesäkuussa 2016 voimaan astuneen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista Vantaalla ja puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin. YK:n vammaissopimuksen keskeisinä periaatteina ovat syrjinnän kielto, yhdenvertaisuus, osallisuus ja itsemäärääminen sekä esteettömyys.

Yhdistys osallistuu valtakunnalliseen vaikuttamistoimintaan pääasiassa yhteistyössä Invalidiliitto ry:n kanssa tuomalla omat näkemyksensä muun muassa liittovaltuutettujensa ja liiton työryhmiin valittujen edustajiensa kautta. Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen vaikuttajaverkosto tukee vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä Uudellamaalla. Verkoston ytimen muodostavat alueen yhdistysten puheenjohtajat ja valtuutetut. Vaikuttajaverkosto kokoontuu vähintään kahdesti vuonna 2017. 

Paikallista vaikuttamistoimintaa tehdään vammaisneuvoston ja muiden vantaalaisten vammaisjärjestöjen kanssa. Yhdistys keskustelee vammaisten asioista Vantaan kaupungin päättäjien ja eri hallinnonalojen virkamiesten sekä poliittisesti valittujen luottamushenkilöiden kanssa.

Ihmisoikeuksien toteutuminen

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen kautta asenteet ja lähestymistavat vammaisia henkilöitä kohtaan muuttuvat. Varsinainen työ asioiden muuttamiseksi käytännössä on vasta alussa ja työn edistyminen on hidasta. Yhdistys edistää jäsenistönsä ihmisoikeuksien toteutumista yhdenvertaisuuslain ja YK-sopimuksen hengen mukaisesti oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen keinoin omalla toiminta-alueellaan.

Vammaislainsäädännön uudistus

Vammaislainsäädännön uudistus, jolla yhdistetään vammaispalvelu- ja kehitysvammalait vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi, on vielä kesken ja laki tullee voimaan vuonna 2019. Yhdistys arvioi vammaislainsäädännön uudistukseen liittyvien vammaispalveluihin kohdistuvien selvitysmiehen esittämien säästötoimien vaikutusta vammaisten ihmisten elämään ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Rakennuksen esteettömyyttä koskeva asetus

Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä. Esteettömyyttä koskevien säännösten valmistelu ympäristöministeriössä on käynnissä. Keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennetään.

Ympäristöministeriö sai uudistettuun rakennuksen esteettömyyttä koskevaan asetusluonnokseen yhteensä 54 lausuntoa. Lausuntoyhteenveto valmistui 17.10.2016. Vammaisjärjestöt ja -neuvostot pitävät luonnoksen esteettömyysvaatimusten lievennyksiä perustuslain ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden sekä iäkkäiden kotona asumista koskevien hallituksen tavoitteiden vastaisina.

Yhdistys seuraa aktiivisesti ympäristöministeriön rakennuksen esteettömyyttä koskevan asetuksen valmistelua ja osallistuu uudistusta koskevaan vaikuttamistoimintaan.

Sote- ja maakuntauudistus

Vantaalla sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtynee vuoden 2019 alussa Uudenmaan maakunnalle, joka saa rahoituksen palveluilleen valtiolta. Maakunta voi tuottaa palvelut itse tai ostaa palvelut alueensa kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Uudistus on vielä varsin keskeneräinen. 

Vaikka palvelurakenneuudistus heijastuu vammaispalvelujen toteuttamiseen, sen ei pitäisi vaikuttaa vammaispalveluja koskevan erityislainsäädännön sisältöön tai siihen, kenellä on oikeus näihin palveluihin. Silti on tärkeää, että Vantaan Invalidit ry havainnoi ja arvioi jatkuvasti uudistuksen mahdollisia vaikutuksia vammaisten ihmisten tarvitsemiin palveluihin ja arkeen, ja tarvittaessa yhdistys ryhtyy toimenpiteisiin asiatilan korjaamiseksi.

Vantaan kaupungin johtamisjärjestelmä

Sote-uudistuksen myötä Vantaan johtamisjärjestelmä uudistuu. Seurataan vaikutuksia vammaistyöhön.  Pyritään siihen, että Vantaan kaupungin tulevassa johtamisjärjestelmässä vammaisneuvoston ja vammais- ja esteettömyysasiamiehen vaikuttamismahdollisuuksia ei tulla rajoittamaan entisestään.

Kuntavaalit 2017

Yhdistys verkostoituu vaalien jälkeen uusien luottamushenkilöiden kanssa. Erityisesti pyritään hyvien suhteiden luomiseen sosiaali- ja terveystoimen työntekijöihin ja luottamushenkilöihin.

Vantaan Invalidit ry:n sääntömuutos 

Jäsenyyttä ei vielä avattu kaikille, joten sääntömuutokset eivät vaikuta merkittävästi yhdistyksen toimintaan. Muuttumattomien jäsenyysehtojen vuoksi mahdollisuudet saada omaisia, läheisiä ja vapaaehtoisia yhdistyksen toimintaan eivät vielä parantuneet. Yritetään tästä huolimatta saada heitä kannatusjäseniksi ja mukaan kerhojemme toimintaan.

Esteettömyyden edistäminen

Vuonna 2017 jäsenistön ja luottamushenkilöiden esteettömyysosaamista lisätään osallistumalla koulutuksiin. Yhdistys toimii aktiivisesti Vantaan alueella havaitsemiensa esteiden poistamiseksi tai korjaamiseksi yhteistyössä Vantaan vammaisneuvoston, Vantaalla toimivien vammaisjärjestöjen sekä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijoiden harjoitustöinä pyritään järjestämään Vantaan alueella esteettömyyskartoituksia. Vuonna 2017 yhdistys tekee voitavansa havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi.

Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittyminen

Yhdistys seuraa Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista. Mahdollisiin epäkohtiin puututaan ensisijaisesti vammaisneuvoston kautta.

Kuljetuspalvelut – liikkumisen tuki

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelujen riittävyyteen ja toimivuuteen sekä siihen, että kuljetuspalveluja järjestettäessä otetaan huomioon vammaisten henkilöiden yksilölliset kuljetuspalvelutarpeet ja palvelun laatu.

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennekaari-hankkeessa on tarkoitus yhdistää ja uudistaa henkilö- ja tavaraliikennettä koskevaa säännöstöä. Liikennekaariuudistuksesta useat vammaisjärjestöt ovat ilmaisseet lausunnoillaan ja vetoomuksillaan vuonna 2016 tärkeimmät huolenaiheensa vammaisten näkökulmasta.

Yhdistys seuraa uudistuksen etenemistä osallistumalla koulutuksiin ja kuulemistilaisuuksiin sekä osallistuu Liikennekaari-uudistuksen valmisteluun pääasiassa yhteistyössä Invalidiliiton ja Vammaisfoorumin kanssa.

Tavoitteena on vaikuttaa liikennekaari-uudistukseen siten, ettei siihen kaavailtu taksialan sääntelyn purkaminen toteudu sellaisenaan. Sääntelyn purkaminen vaikuttaisi merkittävästi vammaisten henkilöiden mahdollisuuteen käyttää turvallisia, kohtuuhintaisia ja laadukkaita kuljetuspalveluita.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

Pääkaupunkiseudulle tulleiden maahanmuuttajien joukossa on vammaisia henkilöitä, joiden kotoutumisen edistämiseksi yhdistys etsii uusia toimintatapoja ja pyrkii tavoittamaan näitä henkilöitä mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhteistyötä Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman kanssa vahvistetaan.