Säännöt

VANIN uudet 12.12.2016 voimaan tulleet säännöt ja vanhat säännöt.

Uudet säännöt hyväksyttiin kevätkokouksessa 10.04.2016, Invalidiliiton liittohallituksessa 17.11.2016 ja Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.12.2016.

Heikki Aulio 27.12.2016

PDF-tiedosto05-VANIN-Saannot-20160816.pdf (33 kB)
VANIN UUDET 12.12.2016 VOIMAAN TULLEET SÄÄNNÖT (PDF)
PDF-tiedostoVANIN-Saannot-2008.pdf (23 kB)
VANIN vanhat säännöt vuodesta 2008 alkaen (PDF)

VANIN UUDET 12.12.2016 VOIMAAN TULLEET SÄÄNNÖT

Tulevat tähän

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VANIN VANHAT, vuodesta 2008 11.12.2916 asti voimassa olleet säännöt:

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n jäsenyhdistysten säännöt

Hyväksytty liittovaltuustossa 23.-24.5.2008
Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.3.2008

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
1 § Yhdistyksen nimi Vantaan Invalidit ry
toimialue Vantaa
kotipaikka Vantaan kaupunki

YHDISTYKSEN TARKOITUS
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.
Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.

3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:
1. neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa sekä parantaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa erityisesti paikallis- ja aluetasolla,
2. edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla,
3. edistää jäsentensä kuntoutusta,
4. järjestää juhla-, tiedotus-, kulttuuri- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa vammaisten henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta, muuta alan materiaalia,
5. järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee
jäsenistöä osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja järjestää vertaistukitoimintaa,
6. edistää vammaisten urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä harrasteliikunta- ja kilpaurheilutoimintaa,
7. avustaa mahdollisuuksien mukaan tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita
jäseniä ja heidän perheitään,
8. perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä toimikuntia ja alaosastoja,
9. toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden paikallisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa,
10. yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla,
vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä harjoittamalla majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoimintaa, vammaisten henkilöiden apuvälineiden myyntiä, huoltoa ja valmistusta sekä tuottamalla vammaisten tarvitsemia palveluita, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä hankkimalla ja omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia arvopapereita ja kiinteistöjä.

YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN JA JÄSENET
4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka luotettavalla
tavalla osoittaa, että hänellä on pysyvä fyysinen vamma, joka aiheuttaa toimintarajoitteen.
Lisäksi hän hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdessä vammaisen lapsen kanssa varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös
lapsen huoltaja, joka voi olla jäsenenä sen vuoden loppuun, jona lapsi täyttää 15 vuotta.
Tällöin hän on velvollinen eroamaan yhdistyksestä tai voi niin halutessaan liittyä
kannattajajäseneksi. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen
kokouksessa.
Varsinaisena jäsenenä henkilö voi kuulua ainoastaan yhteen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Vaihtaessaan paikallista jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota edellisestä paikallisyhdistyksestä.
Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa,
voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
5 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen
tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii taikka jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.
Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää, julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET
6 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilipäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille
edelliseltä kalenterivuodelta,
4. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista,
5. valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle,
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi; puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä,
3. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
4. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle,
5. valitaan tarpeelliset toimikunnat,
6. vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle,
7. päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen jäsenkirjeessä tai paikallislehdessä,
8. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
Yhdistyksen kokouksissa valitaan edustajat niihin yhteisöihin, jonka jäseninä yhdistys on.
Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on
esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet
annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

YHDISTYKSEN HALLITUS
7 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 6 jäsentä.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna, ensin arvalla ja sitten vuorollaan hallituksesta eroaa puolet jäsenistä.
Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan hallituksesta ennen kuin hänen toimiaikansa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimiajaksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.
Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet
annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
8 § Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti
ja
1. toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi,
2. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen
käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset,
4. laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta,
5. laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
6. kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset, valmistella ja antaa lausunnot niissä esitettävistä asioista,
7. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen
- täydellinen nimi
- syntymäaika
- kotipaikka ja postiosoite
- ulkomaalaisesta kansalaisuus
8. valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten sekä hallituksen asettamat
toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut
selvitykset hallitukselle,
9. ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen ehdot sekä nimetä tarvitsemansa toimikunnat,
10. edustaa yhdistystä.

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
9 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut
tai
2. jos hän ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja
3. tai jos hän on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.
Hallituksen on katsottava jäsen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yhdistykselle yli kaksi vuotta.
Hän, joka on erotettu, voi valittaa hallituksen päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen
kokoukselle. Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on asiasta mainittava kokouskutsussa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
10 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

KUNNIAJÄSENYYS
11 § Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen
hallituksen puheenjohtajana on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi.
Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt yhdistyksen hyväksi.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen nimittämisestä päättää yhdistyksen kokous.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS
12 § Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle, joka lausuntonsa ohella jättää ne yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen ratkaistavaksi.
Sääntömuutoksen käsittelystä on mainittava kokouskutsussa. Sääntömuutoksen hyväksytyksi tulemiseen vaaditaan 2/3 enemmistö kokouksessa
annetuista jäsenten äänistä.
Sääntömuutos on alistettava Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n
hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
13 § Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos
purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ
Säännöt tulevat voimaan heti hyväksymisen jälkeen.