KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET

KEVÄTKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilipäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta
 4. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista
 5. valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.

SYYSKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:

 1. päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle
 2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi; puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä
 3. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 4. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle
 5. valitaan tarpeelliset toimikunnat
 6. vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 7. päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen jäsenkirjeessä tai paikallislehdessä
 8. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

Yhdistyksen kokouksissa valitaan edustajat niihin yhteisöihin, jonka jäseninä yhdistys on.

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta. 

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. 

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

Kokousten pöytäkirjat ovat nähtävissä Markkulassa.