Selvitysmiehen ehdotukset

SELVITYSMIES KALLE KÖNKKÖLÄN EHDOTUKSET PÄHKINÄN KUORESSA.

Kalle Könkkölä Facebookissa 18.10.2016:

Ympäristön muuttuminen on tärkeä huomata: Kaikki palvelut siirtyvät maakuntiin ja valtio maksaa kaiken. 
________________________________________________

INVALIDIVÄHENNYKSEN POISTO
Selvitysmies ehdottaa:
1. Jatkotyössä arvioidaan jääkö invalidivähennyksen poistossa joitakin vammaisia ihmisiä tai vammaisryhmiä kohtuuttomaan tilanteeseen. Eli kuinka suuri invalidivähennyksen poistamisen merkitys on tosiasiassa ja missä tilanteissa.
2. Jatkotyössä voidaan katsoa onko eläkkeen saajien hoitotuen tai vammaistuen uudelleen määrittelyllä mahdollisuus korjata invalidivähennyksen poistamisen mahdollisia kohtuuttomuuksia.
3. Verotuen käyttöä ei voida pitää oikeana tapana tukea vammaisia ihmisiä, vaan on parempi käyttää vallitsevissa olosuhteissa invalidivähennyksen poistamisesta säästyvät rahat palveluihin.
4. Invalidivähennys poistetaan 2019 alkaen. 
Laskettu säästöpotentiaali on 32 miljoonaa euroa.

Invalidivähennys ei auta köyhiä ja kohdentuu huonosti. Hallitus olisi keväisten esitysten perusteella poistanut vähennyksen. Nyt saatiin säästö hyödynnettyä siten, ettei tältä osin palveluja poisteta. Maksimi menetys työssäkäyvällä vähän yli 200e vuodessa. Eläketuloilla elävällä 115e. Jos ei veroja ei tukea lainkaan.
________________________________________________

KULJETUSPALVELUT KORKEASSA IÄSSÄ OLEVILLE 
Selvitysmies ehdottaa, että nykyisten Vammaispalvelulain (VPL:n) kuljetuspalvelujen piirissä olleet säilyttävät oikeutensa VPL:n mukaisiin kuljetuspalveluihin ikääntyessään. Jos toimintarajoite ja vaikeus käyttää julkista joukkoliikennettä johtuvat pääosiltaan korkeasta iästä, ei henkilöllä olisi oikeutta vammaiskalvelulain mukaisiin liikkumisen palveluihin. Korkeassa iässä iän tuomien toimintarajoitteiden takia joukkoliikenteessä erityisiä vaikeuksia kokevat henkilöt saavat sosiaalihuoltolakiin perustuvan subjektiivisen oikeuden vähintään 36 yhdensuuntaiseen matkaan vuodessa.
Laskettu säästöpotentiaali on 13,8 miljoonaa euroa.

Vammaiset eivät menetä kuljetuspalvelua ikääntyessään. Iän tuomien liikkumiskyvyn menettäneille turvataan 36 matkaa vuodessa.
_______________________________________
UUSI VAIHTOEHTO KULJETUSPALVELUN JÄRJESTÄMISEEN – LEASING-AUTO
Selvitysmies ehdottaa, että kuljetuspalvelun järjestämisvaihtoehtona otetaan käyttöön leasing-vaihtoehto. Leasing-auto on yksi järjestämistapa yksilöllisen harkinnan perusteella. Leasing-auton käyttöönoton edellytyksenä on se, että henkilö on ollut vähintään kolme vuotta kuljetuspalvelujen piirissä tai siihen on muuten erityiset perustelut. Leasingauton käytön tulee olla rahoittajalle aiempaa kuljetuspalvelua halvempi vaihtoehto.
Laskettu säästöpotentiaali on 5,3 miljoonaa euroa.

Leasing auton saa käyttöönsä, jos se tulee maksajalle halvemmaksi kuin kuljetuspalvelu. Se ei ole pakollinen, autoa saa ajaa kuka tahansa ja sillä saa mennä mihin tahansa.
________________________________________
MATKAKUKKARO ELI HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN SOVELLUS LIIKKUMISEN TUKEEN
Selvitysmies ehdottaa henkilökohtaisen budjetin matkakukkaro-sovelluksen ottamista käyttöön yhtenä vaihtoehtona liikkumisen tuen järjestämiseksi.
Laskettu säästöpotentiaali on 0,7 miljoonaa euroa.
Kuljetuspalvelua käyttävä voi saada kuukausiavustuksen, joka perustuu kolmen edellisen vuoden kuljetuspalvelu kuluihin 5% alempana. Saa tilata auton mistä vain eikä matkoista tarvitse tehdä selvityksiä viranomaisille. Helpottaa liikkumista, vähentää hallintoa. Ei pakollinen
________________________________________
LIIKKUMISTAIDON OHJAUS
Selvitysmies ehdottaa, että erityisesti kuljetuspalvelua käyttäville vammaisille aletaan järjestää liikkumistaidon ohjausta.
Laskettu säästöpotentiaali on 2,1 miljoonaa euroa.
Liikkumistaidon ohjauksella valmennetaan ja tutustutetaan käyttämään joukkoliikennettä missä sitä on.
________________________________________
KULJETUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTAMINEN
Selvitysmies ehdottaa, että kaikki kuljetuspalvelut yhdistetään alueellisiin Kelan ylläpitämiin keskuksiin.
Laskettu säästöpotentiaali on 8,8 miljoonaa euroa.
Koska kunnalliset tilauskeskukset lakkaavat maakuntahallintoon siirryttäessä on viisainta yhdistää kelan, VPL:n, sosiaalihuoltolain ja mahdollisesti itsemaksettavien matkojen tilaukset maakunnallisiin keskuksiin. Ei ole järkeä tehdä rinnakkaisia järjestelmiä. 
________________________________________
HA-KUKKARO ELI HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN SOVELLUS HENKILÖKOHTAISEEN APUUN
Selvitysmies ehdottaa HA-kukkaron käyttöönottamista osana henkilökohtaisen avun palvelujen järjestämistä.
Laskettu säästöpotentiaali on 2,2 miljoonaa euroa.
Vammainen saa edellisten vuosien perusteella kuukausiavustuksen, jolla hankkii ja hallinnoi itse avustajansa. Suuri vapaus mutta myös vastuu. Ei raportointia. Ei pakollinen.
________________________________________
KULJETUSPALVELUIHIN LIITTYVÄ ASIOINTIAPU
Selvitysmies ehdottaa, että takseilla on erityinen avustamisesta aiheutuva aikaan perustuva asiointilisä, joka on odotustaksaa pienempi.
Laskettu säästöpotentiaali on 0,8 miljoonaa euroa.
Vammainen voi käyttää taksinkuljettajaa asioinnilla apunaan, eikä tarvitse silloin erillistä avustajaa. 
________________________________________
HENGITYSLAITEPOTILAIDEN HOITO HENKILÖKOHTAISELLA AVULLA 
Selvitysmies ehdottaa, että hengityshalvauspotilas voi itse valita hoitonsa järjestämisen tavaksi henkilökohtaisen avun.
Laskettu säästöpotentiaali on 4,83 miljoonaa euroa. 
Hengityshalvauspotilas voi siirtyä HA-järjestelmään eikä tarvitse enää hoitajarinkiä erilaisine rajoituksineen. Vapaaehtoinen.
________________________________________
MAAKUNNALLISET HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUKSET
Selvitysmies ehdottaa, että joka maakuntaan perustetaan Henkilökohtaisen avun keskus, joka toimisi vertaistukivetoisesti läheisessä yhteistyössä maakunnallisten sosiaalikeskusten kanssa. Keskusten toimintamallia ja kuvaa kehitetään jatkotyössä valtion, kuntien ja järjestöjen kanssa.
Ei laskettua säästöpotentiaalia.
Nykyosin avustajakeskuksia on rajoitetusti. Olisi hyvä, että verkosto olisi maanlaajuinen ja kattava. 
________________________________________
LÄÄKÄRINTODISTUSTEN VÄHENTÄMINEN
Selvitysmies ehdottaa, että lääkärintodistusten toistuva pyytäminen kielletään, ellei ole ilmeistä, että asiakkaalla on virheellinen käsitys omasta vammaisuudestaan; tai, jos ei ole erityistä syytä pyytää lääkärintodistusta. Erityinen syy voi liittyä siihen, että kyseessä on lapsi tai vammaisuus ei ole vielä muuten stabiili. Pysyvää vammaisuutta ei saisi varmistaa uudelleen lääkärintodistus -vaatimuksella. Vammaisella, joka hakee vammaispalveluja tai muita etuisuuksia, on tietysti aina oikeus omalla kustannuksellaan liittää hakemukseensa tarpeelliseksi katsomansa dokumentit.
Laskettu säästöpotentiaali on 1,0 miljoonaa euroa. Kelan osalta arvio on selvitysmiehen.
Kela ja sosiaalitoimistot pyytävät aivan turhan takia lääkärintodistuksia pysyvästi vammaisilta.
________________________________________
PÄÄTÖSTEN PYSYVYYS 
Selvitysmies ehdottaa, että vammaispalvelu- ja kuntoutuspäätökset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi, ellei ole erityistä syytä tehdä määräaikaista päätöstä. 
Laskettu säästöpotentiaali on 0,4 miljoonaa euroa. 
Jos tilanne on vammaisella vakiintunut, on tuhlausta ja kiusaamista tehdä päätökset vain vuodeksi tai kahdeksi. 
________________________________________
PALVELUSUUNNITELMA JA – PÄÄTÖS SAMANAIKAISESTI
Selvitysmies ehdottaa, että palvelusuunnitelmia muutetaan sellaisiksi, että päätös voidaan tehdä samanaikaisesti. Palvelusuunnitelma voi sisältää päätösosion siltä osin kuin asiakas ja sosiaalityöntekijä ovat asioista samaa mieltä. 
Laskettu säästöpotentiaali on 0,3 miljoonaa euroa. 
Jos vammainen asiakas ja sosiaalityöntekijä ovat palvelusuunnitelmasta tai sen osasta samaa mieltä voisi palvelusuunnitelma olla samalla päätös. Asia täytyy toki kirjata selkeästi. Nopeuttaa asioita ja säästää hallintoa.
________________________________________
ASUMISPALVELUYKSIKÖIDEN RAPORTOINNIN KEVENTÄMINEN
Selvitysmies ehdottaa, että asumispalveluyksiköissä asukkaan asioiden kirjaaminen ja raportointi kielletään, ellei siihen ole erityisiä asiakkaan edun mukaisia perusteita. Selvitysmiehen oma arvio säästöpotentiaalista on 2 miljoonaa euroa.
Laskelman tekeminen tästä on hankalaa, sillä ei ole olemassa tarkkaa tietoa asumispalveluyksiköiden ja niiden työntekijöiden määrästä. Selvitysmies arvioi kuitenkin tästä tulevaksi 2 miljoonan euron säästö, mikä vastaisi laskennallisesti 49 henkilötyövuotta. Pienemmissä yksiköissä vähäinen työajan vähennys on tietysti vaikeata järjestää, mutta säästynyt työaika voidaan käyttää raportoinnin sijasta tukeen ja valmennukseen. Suuremmissa yksiköissä töitä voidaan järjestellä helpommin. Merkittävä ajankäyttöön liittyvä kysymys on myös kuinka paljon, kuinka usein ja mistä asumispalveluyksikön asukkaiden asioista henkilökunta raportoi toisillaan omissa palavereissaan. Selvitysmiehen tavoite on lyhentää raportointikokouksiin käytettyä aikaa ensivaiheessa 15 minuuttia.
Säästöpotentiaali on 2 miljoonaa
Asumispalveluyksiköissä on peritty laitoshuollon perinne, lähes kaikkea raportoidaan paperille tai koneille ja vielä pidetään raportointikokouksia. Aikaa menee hukkaan ja yksityisyyden suoja on koetuksella. Asukkaan kannalta tarpeellinen raportointi voi jatkua.
________________________________________
TOIMINTAKYKYTIEDON TIETOMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO
Selvitysmies ehdottaa, että toimintakykytiedon tietomalli otetaan käyttöön sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja alan ammattilaisten keskuudessa.
Ei laskettua säästöpotentiaalia.
________________________________________
OIKEUSSUOJAAN LIITTYVÄT EHDOTUKSET
Selvitysmies ehdottaa, että vammaispalvelun käyttäjä voi niin halutessaan valittaa suoraan hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimuskierrosta.
Ei laskettua säästöpotentiaalia.

Lisäksi raportissa on muutamia jatkotyön ehdotuksia mm henkilökohtaisenbudjetin kehittämistyölle.
Tämä kaikki tuo säästöä n 74 miljoonaa euroa. Ainoa varsinainen menetys on invalidivähennyksen poistaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -